ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14-07-2017

Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εδώ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική τακτική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 21-06-2016.

Έγγραφα που υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση

  • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015.
  • Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015
  • Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Τα παραπάνω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων, στη σελίδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της Εταιρείας.

 

Άλλα έγγραφα: